Why no padlock – Kiểm tra khóa SSL không xanh

Why no padlock – Công cụ kiểm tra Website cài đặt SSL chưa chính xác

Kiểm tra lại các trang Web bị cảnh báo không an toàn.

Nếu website của quý khách đã cài đặt SSL nhưng bị cảnh báo không an toàn, khóa SSL bị chuyển thành màu vàng chứ không phải màu xanh thì công cụ này sẽ giúp quý khách tìm ra vấn đề.

Quý khách nhập trang web đang bị cảnh báo và nhấn nút kiểm tra, công cụ sẽ giúp tìm ra các liên kết không an toàn trên trang. Quý khách chỉ cần chỉnh sửa lại các liên kết này từ http:// sang https:// (nếu có thể) hoặc cân nhắc việc gọi các nội dung bên ngoài để có thể tối ưu cho phù hợp.

(example: https://www.your_domain.com/secure_page.html)